Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE

       Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych przez Dyrektora  Bielskiego Szkolnego  Ośrodka  Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej  z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Józefa Lompy 7, na potrzeby wykonania badania wad postawy ciała za pomocą bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała przez pracowników Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, wzrostu, wagi, rozmiaru stopy, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, wyniku przeprowadzonego badania.

Ponadto zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
informuję, iż:      

 • administratorem danych jest Dyrektor Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lompy 7,
 • z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej: bsogkk@mzo.bielsko.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora,
  • telefonicznie: 33 499-76-42.
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia badania wad postawy ciała,
 • dane osobowe udostępniłam/em dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom,
 • dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia wykonania badania. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
 • w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do udostępnionych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • informujemy Panią/Pana o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przekazanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w badaniach wad postawy ciała, przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania,  w tym profilowania.